X-series Oogstmes Garantiebepalingen

De Fiskars X-series Ozijn vervaardigd met geavanceerde technische productieprocessen en materialen. Onze producten zijn getest en leveren uitstekende prestaties in de activiteiten en de omgeving waarvoor ze zijn ontworpen. Hoe zorgvuldig we ook zijn, soms kan het voorkomen dat er fouten gemaakt worden in het productieproces. Om een optimale gebruikservaring voor onze klanten te kunnen garanderen, bieden wij 25 jaar internationale beperkte garantie op fabricagefouten bij de gehele Fiskars X-series Oogstmes.

Deze garantie is uitsluitend geldig op het grondgebied van de EU, Australië, Belarus, Kazachstan, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Turkije en Oekraïne.

Op de garantie zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

De garantie geldt niet voor schade door normale slijtage, oneigenlijk gebruik, ongevallen, verlies, misbruik, verwaarlozing en aanpassing van het product.

Bovendien geldt de garantie niet:

  • Als de producten worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor ze zijn ontworpen en als producten worden gebruikt voor commerciële, professionele of verhuurdoeleinden.
  • Voor producten die onderwerp zijn van reparaties of pogingen daartoe zonder toestemming van Fiskars.

Uitgesloten van de garantie is schade ten gevolge van:

  • In gebreke blijven bij het binnen een redelijke termijn informeren van de leverancier/Fiskars omtrent de schade;
  • Opzettelijk veroorzaken van schade aan het product door oneigenlijk gebruik;
  • Gebruiksschade;
  • Extreme temperaturen: hitte, vuur, langdurige hitte boven +40°C of kou onder -30°C;
  • In gebreke blijven bij uitvoering van het juiste onderhoud, zoals reiniging van het product na gebruik en opslag op een plek waar het product beschermd is tegen weersinvloeden en direct zonlicht;
  • Het gebruik van ongeschikte reinigingsmethodes of -producten, zoals zuren of oplosmiddelen;
  • Defecten veroorzaakt door weersomstandigheden, zoals roest of verkleuringen;
  • De garantie geldt niet onder uitzonderlijk agressieve of roestbevorderende omstandigheden, zoals in de scheepvaart en de industrie, of bij voortdurend contact met water, chemicaliën, as, cement of stof.

Als u een fabricage- of materiaalfout ontdekt in uw Fiskars X-series Oogstmes, lever het betreffende product en de garantieclaim dan in bij de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Garantieclaims dienen schriftelijk te worden ingediend binnen dertig (30) dagen vanaf het moment waarop de fout ontdekt is of ontdekt had moeten worden. Bij de claim dient de volgende informatie te worden vermeld: naam, adres en telefoonnummer van de eigenaar, datum en bewijs van aankoop, de aard van de fout en de datum waarop deze voor het eerst is ontdekt. Het product kan ook via de post worden teruggestuurd naar de winkel waar het is aangeschaft.

Acceptatie van de retourzending is exclusief voorbehouden aan Fiskars. Bij acceptatie zal het product gerepareerd worden, dan wel vervangen worden door een soortgelijk product. Deze beslissing is exclusief voorbehouden aan Fiskars. Is het betreffende product uit de collectie, dan zal het worden vervangen door het meest gelijksoortige model uit de lopende serie.

Fiskars is niet aansprakelijk voor toevallige, indirecte, bijzondere of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot schade aan of gebruiksverlies van uitrustingen, verlies van verkoopopbrengst en vertraging of in gebreke blijven bij het uitvoeren van deze garantieverplichting.

Deze garantie, die door de fabrikant wordt afgegeven, is een aanvulling van en heeft geen invloed op garanties die zijn afgegeven door de leverancier. Tevens vormt deze garantie geen beperking op of vervanging van wettelijke garanties waarop de consument recht zou kunnen hebben uit hoofde van landelijke wetgeving.

Vervanging of reparatie van het product betekent geen verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland