Actievoorwaarden Cashback Campagne

Actievoorwaarden Cashback Campagne

Fiskars Cashback Campagne Benelux

1. Organisator

Organisator van de Cashback actie is de firma Fiskars Benelux B.V., Hoevestein 19, 4903 SE Oosterhout, hierna te noemen Fiskars.

Ter afwikkeling van de actie stelt Fiskars het volgende agentschap aan: Portica GmbH Marketing Support, Von-Galen-Str. 35, 47906 Kempen. Dit bureau is volgens de eisen van de gegevensbescherming (zie punt 7) gerechtigd om de door de deelnemer bij de registratie opgegeven gegevens in het kader van de Cashback actie te raadplegen, te verwerken en op te slaan. In geval van vragen of benodigde documenten neemt het agentschap zelf contact op met de deelnemer.

2. Actie en actielooptijd

Onderstaande tabel geeft de hoogte van het Cashback bedrag weer:

Aankoopwaarde Fiskars producten per dag

Cashback

Vanaf € 65 (incl. BTW)

€ 10

Vanaf € 130 (incl. BTW)

€ 25

De klant dient tijdens de looptijd van de actie, van 01.03.2018 tot 15.06.2018  bij een deelnemende leverancier in Nederland, België of Luxemburg Fiskars producten aan te schaffen in overeenstemming met de hierboven genoemde bedragen per dag (het bedrag per dag kan besteed worden aan meerdere producten) (hierbij geldt de datum op de kassabon) en zijn/haar aanspraak op de actie uiterlijk op 30.06.2018 (sluitingsdatum registratie) online indienen door middel van een volledig en juist ingevuld formulier op www.fiskars.nl/cashback

Het Cashback bedrag wordt overgemaakt naar de bankrekening van de deelnemer. Daartoe dient de deelnemer zijn bankgegevens door te geven (IBAN en BIC-code, naam van de rekeninghouder). Er worden geen bedragen overgemaakt naar rekeningen waarvan de houder niet de deelnemer is.

3. Deelnamegerechtigdheid

Deelnamegerechtigd zijn alle particuliere eindconsumenten die woonachtig zijn en over een bankrekening beschikken in Nederland, België of Luxemburg. Niet deelnamegerechtigd zijn leveranciers en met leveranciers verbonden ondernemingen. Deelnamegerechtigde kassabonnen kunnen uiterlijk tot en met 30.06.18 (sluitingsdatum registratie) worden ingediend.

Tussen- en eindhandelaren zijn niet gerechtigd om uit naam van hun klanten deel te nemen.

Deelname aan de Cashback actie is uitsluitend mogelijk indien de klant Fiskars online alle vereiste gegevens verschaft via de registratiewebsite www.fiskars.nl/cashback en de vereiste bewijzen (kassabon) in het aangegeven bestandsformaat van maximaal 3 MB geüpload heeft voor de sluitingsdatum van de registratie. Deelnamegerechtigd zijn uitsluitend producten die in deelnemende, gekwalificeerde markten zijn aangeschaft. Producten uit andere markten zijn niet gerechtigd tot Cashback. Registratie is in deze gevallen niet mogelijk.

Aanvragen met onjuiste of onvolledige informatie kunnen niet verwerkt worden. Wijziging van verkeerd ingevoerde gegevens door Fiskars is niet mogelijk.

4. Uitsluitingen

Ruilt de deelnemer alle producten of trekt hij/zij zich terug uit de koopovereenkomst, of betreft de ruiling of terugtrekking slechts een deel van de aankoop en wordt daardoor het in artikel 2 genoemde minimale aankoopbedrag niet bereikt, dan vervalt de mogelijkheid tot deelname met terugwerkende kracht als de deelnemer zich al geregistreerd heeft. In zulke gevallen is de deelnemer verplicht om binnen 5 werkdagen na teruggave van de waren Fiskars in kennis te stellen van de herroepping van het koopcontract en het bewijs daarvan te leveren via www.fiskars.nl/cashback. Reeds uitgekeerde Cashback bedragen dienen in dit geval volledig te worden teruggestort. In geval van onterechte betalingen door Fiskars (bijvoorbeeld ten gevolge van een onrechtmatige of onjuiste aanvraag van de deelnemer) is de deelnemer verplicht om onrechtmatig verkregen betalingen terug te storten. Deelnemers van wie bewezen kan worden dat zij opzettelijk of uit nalatigheid misbruik hebben gemaakt van het programma worden uitgesloten van deelname en Fiskars behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen. De persoonsgegevens van de deelnemers worden vernietigd zodra de deelnemer Fiskar heeft geïnformeerd over de opzegging van de koopovereenkomst of, voor het geval dat de deelnemer verplicht is reeds ontvangen betalingen terug te betalen, zodra het terug te betalen bedrag op de rekening van Fiskars is bijgeschreven.

5. Afwikkeling van de Cashback

Deelnemers worden per omgaande via de site geïnformeerd over hun registratie. Fiskars, dan wel het door Fiskars aangestelde agentschap Portica GmbH Marketing Support, controleert de registratie en de deelnemer wordt per e-mail geïnformeerd over goedkeuring van de aanvraag – doorgaans binnen 4 weken na de ontvangstbevestiging.Heeft de klant binnen deze termijn geen ontvangstbevestiging gekregen, dan dient hij/zij per email fiskars.cashback@portica.com of telefonisch via 00800 3862 6687 (alleen bereikbaar vanaf een vaste telefoon) contact op te nemen met het Cashback team, om een nacontrole te starten. In principe maakt Fiskars het Cashback bedrag binnen 4 weken na de registratiedatum over.

Fiskars behoudt zich het recht voor om de originele kassabon op te vragen of in te zien als bewijs van deelnamegerechtigdheid.

6. Diversen

Fiskars heeft het recht om de Cashback actie op ieder willekeurig moment te beëindigen of te onderbreken in geval van defecten, storingen, vervalsingen, virussen of soortgelijke incidenten die invloed hebben op de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit, of op het verloop van de actie. Voortijdige beëindiging geeft geen recht op aanspraken.

Voor zover bewijs voorhanden is dat een deelnemer verkeerde, misleidende of frauduleuze aanvragen indient, behoudt Fiskars zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van de Cashback actie. Deelname aan deze actie is niet overdraagbaar. Gerechtelijke procedures zijn uitgesloten.

7. Gegevensbescherming

Persoonsgebonden gegevens, zoals naam, adres, e-mail en bankrekeningnummer, worden door Fiskars of door het door Fiskars aangestelde agentschap Portica GmbH Marketing Support uitsluitend opgeslagen en verwerkt in het kader van de actie. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend ter afwikkeling verstrekt aan Portica GmbH Marketing Support. Fiskars is gerechtigd om ter afwikkeling van de overeenkomst de in het kader van de actie verkregen persoonsgebonden gegevens in overeenstemming met de bepalingen in de wet bescherming persoonsgegevens op te slaan en te verwerken voor zover nodig voor de uitvoering van de actie. Deelnemers kunnen aanspraak maken op informatie of rectificatie volgens de wettelijke bepalingen en kunnen hun online gegeven toestemming voor de verwerking van hun gegevens op ieder willekeurig moment voor de toekomst herroepen door een e-mail te sturen naar fiskars.cashback@portica.com

Verantwoordelijk voor de toepassing van de bepalingen inzake gegevensbescherming is Fiskars Benelux B.V., Hoevestein 19, 4903 SE Oosterhout.  

8. Akkoordverklaring

Met het indienen van het registratieformulier verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van deze voorwaarden voor deelname en hiermee akkoord te gaan. Fiskars behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden voor deelname op ieder willekeurig moment te wijzigen of te corrigeren. Indien een deelnemer de wijziging van de voorwaarden voor deelname niet accepteert, kan hij/zij de registratie intrekken door een e-mail te sturen naar fiskars.cashback@portica.com. In dat geval zal Fiskars de persoonsgegevens van de deelnemer vernietigen. Gerechtelijke procedures zijn uitgesloten. Elke verplichting tot schadevergoeding door Fiskars en haar beheersorganen, medewerkers en uitvoerend personeel die, ongeacht de rechtsgrond, voortvloeit uit of samenhangt met de actie, beperkt zich, voor zover wettelijk toegestaan, tot gevallen van opzet of grove nalatigheid.  

9. Toepasselijk recht

De voorwaarden voor deelname en de deelname worden geregeerd door het Nederlandse recht. Gerechtelijke procedures zijn uitgesloten.